GB 2011


STATISTIKK: 2.268 SITES - 27.523.793 KBYTES - 4.600 VISITS - 17.016 PAGES - 226.832 FILES - 266.319 HITS i SEPTEMBER 2010 [NYTT REKORDBESØK I SEPTEMBER 2010].

Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet -  Copyright © TERJE FJELLSTAD.

TERJE FJELLSTAD - HOVEDSIDE

Tidspunkt for siste oppdatering:

RETTSOVERGREP MOT EIENDOMMEN FJELLSTAD 21, 36-37 I TRANØY
LES MER på nyhetssiden til GB

Gisund Budstikke

Nyheter 2011

TERJE FJELLSTAD
REDAKTØR


NYHETER
Gisund Budstikke 2011
Dans 2011
Foto 2011
Sport 2011
ANNONSEPLASS

FJELLSTAD TRADING

Telefon: 77 84 75 40
Mobil: 975 97 528

Varetaxi og administrativ bistand

ARKIV 2008-9

 Gisund Budstikke 2008-9
Hele saken 2008
Dans 2009
Foto 2008-9
Sport_2008-9
Gisund Budstikke 2004
Hele saken 2004
Dans 2003-5.1
Foto 2004
Foto 2003
Sport 2003-4
 

 

22. juli 2011
TEKST: TERJE FJELLSTAD
NOKIA tapte på nytt viktig reklamasjonssak for mobil

 

- og motparten var herværende redaktør !

I sin tid tapte multinasjonale NOKIA en reklamasjonssak på mobiltelefon både i Oslo tingrett og i Høyesterett. Men så i slutten av 2010 prøvde konsernet seg på nytt overfor herværende redaktør. Det førte til et sviende nederlag som kan få store konsekvenser relatert til kunder i samme situasjon. Saken endte altså med at NOKIA måtte krype til korset og gå med på heving av kjøp etter "5-årsregelen".

Mobiltelefonen - en N70 - ble innkjøpt til privat bruk den 17. august 2006. Den gang var modellen langt på vei flaggskipet til Nokia med en mengde funksjoner og flott design. Programvaren for PC funket imidlertid svært dårlig, var full av barnesykdommer og gjorde datamaskinen til et psykisk vrak. Men så etter at mobilen hadde passert 4-årsalderen, begynte den interne programvaren også å vise sykdomstegn. Jeg gikk så til forhandler 20. desember 2011 med muntlig reklamasjon - eventuelt at Nokia burde kunne reparere telefonen ved for eksempel å reinstallere programvaren.
[Utheving av navn i reportasjen ved redaktøren.]
Forhandler kontaktet Nokia som meget steilt henviste til såkalt "4-års levetid" med angivelig grunnlag i Høyesteretts dom. Hvis telefonen ble innsendt, ville den bli destruert eller returnert på kundens bekostning.
Etter å lest gjennom begge dommene, sto det klart for meg at Nokia i beste fall tok feil angående en reklamasjonssak de selv hadde ført for retten [som bakgrunnsdeltaker]. Den 21. desember 2011 sendte jeg derfor inn et skriftlig krav om heving av kjøpet inklusiv tilbakebetaling av 2 200 kroner. I kravet av 21. 12. 2010 heter det blant annet [sitat] : -
"Jeg mener å kunne konstatere at dette er en helt ubegrunnet misforståelse av høyesterettsdommen og særlig kritikkverdig overfor meg som kunde fordi dommen fremstår som meget klar. Siden Nokia ikke vil gå inn på noe forhold angående min reklamasjon som for eksempel gratis reparasjon ved å reinstallere programvaren, fremsettes herved rettidig krav om heving av  kjøpet. Fristen er 5 år som følge av Høyesteretts dom." [Sitat slutt.]
Kort om dommene: Oslo tingrett avsa 20. desember 2006 dom med slik domsslutning i en prinsippsak, sitat: -
"1. Mot at Forbrukerforsikring AS stiller mobiltelefon Nokia 6100 til disposisjon for stiftelsen Elektronikkbransjen, betaler Stiftelsen Elektronikkbransen til Forbrukerforsikring AS kroner 1.332 - ettusenhundreogtrettito0 - med tillegg av forsinkelsesrente etter forsinkelsesrenteloven § 3 fra forfall og til betaling skjer. Oppfyllelsesfristen er 2 - to - uker.
2. Saksomkostninger tilkjennes ikke."
[Sitat slutt.]
Denne dommen ble anket til Norges Høyesterett som 21. september 2007 avsa slik dom, sitat: -
" Tingrettens dom stadfestes". [Sitat slutt.]
Anken til Høyesterett førte altså ikke frem, og tingrettens dom er derfor rettskraftig."

Allerede 20. desember 2010 sender Nokia følgende skriftlige svar til forhandler beregnet på meg som kunde, sitat: -
"Høsten 2007 ble den mye omtalte "mobilsaken" tatt opp til doms av høyesterett. Stiftelsen Elektronikkbransjen var den ankende part. Saken galdt om en mobiltelefon har to eller fem års reklamasjonsrett. Som kjent avhenger reklamasjonsretten av produktets levetid. Saken var først oppe i Tingretten, og den ble deretter tatt rett opp av Høyesterett. I dommen, som er  gjengitt i sin helhet nedenfor, kommer det frem at Høyesterett setter en mobil levetid til mellom tre og fire år. Bransjen ble deretter enig om at det er fire år som er normen. Dette betyr at dagens mobiltelefoner har fire års reklamasjonsfrist, men en forbruker må gjerne reklamere også det femte året, men man vil da ikke få medhold." [Sitat slutt.]
Min kommentar: Svaret er ført i pennen av Nokia Customer Care ved Björn Holmström. Det aller vesentligste som Nokia her påstår om selve saken, er direkte misvisende, feilaktig og i beste fall en kjempemisforståelse av dommenes ordlyd.
Men her kryper Nokia til korset gjennom sin forhandler den 26. mai 2011, sitat: -
"Vi tar kritikken til etterretning.... Siden vår avvisning viser seg å være i strid med Forbrukerrådets tolkning, må vi føye oss etter det. Vi har fått klarsignal fra Nokia om at de ønsker telefonen innsendt til en tekniker hos Nokia Customer Care som vil ta en grundig sjekk, og finne årsaken til feilen." [Sitat slutt.]
Min kommentar: Imidlertid ble telefonen innsendt den 6. juni 2011 til mCare AS, Skarnes som også er sertifisert av Nokia til å foreta den aktuelle undersøkelse. Resultatet av undersøkelsen forelå den 12. juli 2011, og er ført i pennen av forhandler på vegne av Nokia, sitat: -
"Da er telefonen grundig undersøkt. Telefonen er helt død, og de finner ingen tegn til fukt eller mekaniske skader som har kommet av ytre påvirkning. Telefonen er så gammel at de har ikke nødvendige komponenter til å få den startet opp igjen. Nokia kan derfor ikke finne årsak til feilen, og kan i så måte ikke bevise sin uskyld. Siden de ikke kan finne en konkret årsak til feilen, så kan de heller ikke ta saken videre. For å slippe mer arbeid med denne saken, lar vi kunden heve kjøpet. Nokia dekker omkostningene for oss." [Sitat slutt.]
Min kommentar: Egentlig er det overflødig, men denne saken viser at det kan være formålstjenlig å ta kampen opp både med multinasjonale konsern og store selskaper for den soleklare rett til mannen i gata. I forbindelse med kravet mot Nokia, ble det søkt om bistand fra Forbrukerrådet som har vært enig med meg. Uten Forbrukerrådets bistand, hadde jeg neppe kommet i mål. Forhandler har ikke hatt noen skyld i saken og blir derfor holdt utenfor i denne reportasjen selv om mitt krav formelt ble stillet til vedkommende. Den reelle motpart har vært Nokia som også dekker omkostningene ved heving av kjøpet. Saken offentliggjøres altså her for at vanlige folk som er i samme situasjon, skal kunne hamle opp med pengemakta.

 

 
   
       
 
FOTO: TERJE FJELLSTAD

Fra Første Svanfjell mot Vesterfjell, Storvatnet og Fjellstad den 27. august 2006 kl. 1555.