GB_2007_HELE SAKEN_ARKIV

STATISTIKK: 2.268 SITES - 27.523.793 KBYTES - 4.600 VISITS - 17.016 PAGES - 226.832 FILES - 266.319 HITS i SEPTEMBER 2010 [NYTT REKORDBESØK I SEPTEMBER 2010].

Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet -  Copyright © TERJE FJELLSTAD.

 

 

Gisund Budstikke
HELE SAKEN 2007

FOTO: TERJE FJELLSTAD
UTSIKT MOT NORD-SENJA

2. oktober 2007

TILBAKE
A7-RETTSOVERGREP MOT EIENDOMMEN FJELLSTAD 21, 36-37 I TRANØY

Otto Andreassen førte Tranøy kommune bak lyset med løgn og bedrageri !
 •  Startet graving på Fjellstad 28. august 2007 uten gravemelding !
 •  Erklæring i meldingen var løgn og bedrag !
 •  Graving iverksatt med støtte fra relevante myndigheter !

TEKST: TERJE FJELLSTAD [ARTIKKEL NR. 7].

Grunnlaget for denne artikkel finner du i Dokument 5 og 6 nedenfor.
Otto Andreassen har i tilknytning eiendommen Fjellstad og saken om veirett for hytteeier Kirsti Baardsen Svalestad [foto til høyre 6. september 2007], en ganske frynset forhistorie. Den består i hovedsak av grovt skadeverk på eiendommen flere ganger og falsk vitneforklaring i lagmannsretten. Andreassen har således i veirettssaken både hatt egne økonomiske interesser og opptrådt som vitne for KBS. Alt dette vil en komme tilbake til. Denne artikkel handler kun om den nokså famøse "gravemelding" fra Tranøy kommune som egentlig bare har med påvisning av kabler o.l. å gjøre.
Otto Andreassen startet altså graving på Fjellstad den 28. august 2007 kl. 0700 uten at det på forhånd forelå gravemelding fra Tranøy kommune i henhold til Plan- og bygningsloven. Det var heller ikke avholdt noen tvangsforretning eller foretatt noen innmåling hvor gravearbeidet arealmessig skulle lokaliseres. Senere på dagen kom tvangsforretningen på plass ved hjelp av Senja tingrett og Politiet. Først 6 timer etter at gravearbeidet startet, forelå det gravemelding. Men det er verdt å merke seg at Fjellstad måtte vente helt til 19. september 2007 før kopi av "gravemeldingen" forelå etter at det var rettet et krav om det til Tranøy kommune.
Otto Andreassen har den 28.8. 2007 undertegnet følgende erklæring i "gravemeldingen"; sitat: "Som ansvarlig utførende er jeg / vi forpliktet til å innhente tillatelse fra berørte grunneiere før gravearbeid iverksettes. Jeg / vi er klar over min / vår erstatningsplikt for skade av en hver art som er forårsaket av gravingen." [Sitat slutt.] Ingen av Fjellstads eiere har fått noen forespørsel om tillatelse, og erklæringen er slik sett en blanding av falsum, svindel, bedrageri og løgn.

Dokument 6 er et kart som viser tre forskjellige arealer hvor Otto Andreassen uten tillatelse har bygget vei. Strekningen LM er lagt utenfor trase for gammel RV860, altså på Fjellstads private grunn jf. erklæring i gravemelding.
Fjellstads private markavkjørsel ved punkt C er gravet ut og bygget om til vei jf. erklæring i "gravemelding".
Øvrig trase av gammel RV860 mellom M og avkjørsel ved C, er bygget som ny vei i strid med rettens kjennelse.

Er det rart at politi og rettsvesen sliter med å vinne respekt all den stund korrupsjon og urett gjennomsyrer samfunnet med sine nettverk !
 DOKUMENT 5: "Gravemelding" av 28.8. 2007 fra Tranøy kommune.
DOKUMENT 6: Kart I av 21.9. 2007.

28. september 2007

A6-RETTSOVERGREP MOT EIENDOMMEN FJELLSTAD 21, 36-37 I TRANØY

Redaktøren av Gisund Budstikke politianmeldt for ærekrenkelse


TEKST: TERJE FJELLSTAD [ARTIKKEL NR. 6].
I går ble det kjent at herværende redaktør for Gisund Budstikke var politianmeldt av Kirsti Baardsen Svalestad, Egersund; - for ærekrenkelse i trykt skrift etter § 247. Se foto i spalten til høyre den 6. september 2007. Redaktøren er for øvrig artikkelforfatter i den aktuelle serie om rettsovergrep mot eiendommen Fjellstad 21, 36-37 i Tranøy.

GB
regner med at den angivelige ærekrenkelse som er politianmeldt, skriver seg fra vår artikkel nummer 3 den 6. september 2007 hvor Svalestad ble beskyldt for dokumentfalsk. Budstikka har solid dokumentasjon for påstanden, og en regner med at det har vært utslagsgivende da Troms Politidistrikt henla saken.

KBS opplyser selv at hun er utdannet jurist og har praktisert en kortere tid som advokat i hjembyen Tromsø. For tiden er hun tilsatt hos Fylkesmannen i Rogaland - Sektor Helse. Med hennes bakgrunn er det desto mer alvorlig å manipulere et dokument for å vinne frem i en bruksrettsak på annen manns eiendom. Det kaller man dokumentfalsk !
 
Men hun er ikke eneansvarlig.
KBS har i retten vært representert ved Advokatene Rekve, Pleym & Co, Tromsø; hvor først høyesterettsadvokat Tor N Rekve og senere hans ektefelle Inger-Lise N Rekve, har vært prosessfullmektiger. Som advokater for KBS har firmaet samt de respektive prosessfullmektiger et selvstendig ansvar for at viktige eiendomsdokumenter ble holdt tilbake for retten samt at dokumentfalsk ble begått. Dette forholdet skal en senere komme tilbake til.
Underretningen fra Troms Politidistrikt av 12. september 2007 er tilgjengelig som Dokument 4.

18. september 2007

A5-RETTSOVERGREP MOT EIENDOMMEN FJELLSTAD 21, 36-37 I TRANØY

TEKST: TERJE FJELLSTAD [ARTIKKEL NR. 5].
 • POLITIMAKT OVERRASKET FJELLSTAD TIRSDAG 28. AUGUST

 •  NØYE SAMORDNET AKSJON AV SENJA TINGRETT, STATENS VEGVESEN OG POLITIET

 •  PRESTISJE FORAN LOV OG RETT

 •  SITUASJONEN SOM HENTET FRA EN POLITISTAT
I dag følger en nærmere dokumentasjon vedrørende tvangsforretningen som ble avholdt på Fjellstad tirsdag 28. august 2007 samt en klage på denne av i dag. Begge dokumentene finnes som henholdsvis Dokument 2 og 3.
Protokollen fra tvangsforretningen var svært mangelfull og tendensiøs. Den viste klart at eierne av Fjellstad måtte overkjøres for en hver pris. Derfor ble det i dag levert en klage på forretningen. Begge aktuelle dokumenter kan nå leses uavhengig denne kommentar.

Den viktigste mangel ved protokollen finnes under avsnittet: Namsmannens beslutning. Som eier av Fjellstad, poengterte undertegnede svært spesifikt og grundig om at sakssøker ikke kunne starte gravearbeidet den 28.8. 2007 slik det muntlig var forlangt, fordi 1] viktige sider ved selve tvangsfullbyrdelsen sto til anke ved Hålogaland lagmannsrett, og 2] fordi selve vedtaket i Statens vegvesen om utvidet rett til avkjørsel for saksøker var klaget inn for: Fylkesmannen i Troms.

Det er jo også ganske oppsiktsvekkende at namsfullmektig i Lenvik, Solbjørg Hansen ikke tilførte protokollen de to meget vektige innvendinger som kom fra Fjellstad. En må derfor ha god grunn til å anta at hun sto under sterkt press fra dommerfullmektig Kjetil Wibe i Senja tingrett. Senja tingrett har under stort sett hele sakens gang, vært en slags advokat for Fjellstads motpart, Kirsti Baardsen Svalestad. Det vil senere bli avdekket hvordan. Rollen til Senja tingrett har alle kjennetegn på korrupsjon, korpsånd, maktmisbruk og tilsidesettelse av viktige lover og regler i en partisk prosess.

Fjellstad var på forhånd ikke kjent med forretningen og følgelig ikke innkalt. Under selve forretningen ble det vist til Høyesterett til tross for at saken aldri er behandlet der. I protokollen vises det til både lagmannsretten og tingretten på en så rotete og selvmotsigende måte at man kan mistenke namsmannen for ikke å ha gjort hjemmeleksa.

Langt mer skremmende er det at tvangsforretningen fremstår som resultat av en nøye samordnet aksjon mellom saksøker, Statens vegvesen, Senja tingrett og Politiet hvor metodene fra politistaten ble langt viktigere enn rettsstatens !

14. september 2007

TILBAKE
A4-RETTSOVERGREP MOT EIENDOMMEN FJELLSTAD 21, 36-37 I TRANØY

TEKST: TERJE FJELLSTAD [ARTIKKEL NR. 4].
 UHJEMLET OVERGREP VED HJELP AV POLITIMAKT FØRTE TIL SKADEVERK

 OVERTREDELSE AV PLAN- OG BYGNINGSLOV SAMT LOV OM FRILUFTSLIVET
I denne artikkelen skal en se nærmere på noen konsekvenser i terrenget på Fjellstad etter at den ulovlige veibygging ble iverksatt den 28. og 29. august 2007 i en nøye samordnet aksjon mellom vår motpart Kirsti Baardsen Svalestad, Senja tingrett, Politiet og Statens vegvesen. Aksjonen ble gjennomført til tross for at en rekke forhold vedrørende gjennomføringen var anket til lagmannsretten, og til tross for at utvidet rett til avkjørsel var klaget inn for fylkesmannen. En viser til fotoreportasje nedenfor: -
KART - FOTO: TERJE FJELLSTAD

Kartet viser relevante detaljer i saken og nevnt under fotos nedenfor.
Rødt viser Fjellstads eksklusive avkjøring fra RV860. Stiplet grønn-gul linje mot sørvest er eiendomsgrensen mellom Fjellstad 21, 36-37 og 20, 10. Hytta til Kirsti Baardsen Svalestad er 20, 20.
Sort linje med kryss er gjerde rund gårdstunet, nå revet ned av Otto Andreassen. Blå linje med kryss er et sikkerhetsgjerde mot RV860 etter vedtak fra 1979 i Statens vegvesen; også det revet ned av Otto Andreassen i området ved Fjellstads avkjøring.
FLYFOTOEIER: FJELLSTAD - LAYOUT & TEKST: TERJE FJELLSTAD

Dette flyfoto fra slutten av 50-tallet viser tydelig at den gamle RV860 holdt en kurve mot vest med sterkt synkende svingradius. Noen småbjørk i høyre veikant er i dag nokså store. Den nyanlagte veitrase i dag går i rett strekning nederst i bildet; enda en dokumentasjon for en rekke lovbrudd. Se kartet; spesielt strekningen C-D.
TEKST - FOTO: TERJE FJELLSTAD

Se foto under: Her er det kommet et lag med grus. Markavkjøringen starter nede i svingen øverst på bildet. Se strekningen E-F på kart.
TEKST - FOTO: TERJE FJELLSTAD

Her er Otto Andreassen i ferd med å anlegge ny vei hvor Fjellstad hadde markavkjørsel fra den gamle RV860. Fordi det her ligger plantefelt samt den eneste sikre vannkilde på Fjellstad, er dette innmark i følge Lov om friluftslivet. Plan- og bygningsloven blir også brutt. Her har vår motpart, Kirsti Baardsen Svalestad, ingen veirettigheter; noe hun selv skriftlig har innrømmet. Fjellstad konstaterer at dette nyanlegget, må betraktes som grovt skadeverk. Se strekningen E-F på kart.
 TEKST - FOTO: TERJE FJELLSTAD

Dette foto viser tydelig at det er kommet et nytt veianlegg på en ny trase som ligger på Fjellstads private eiendom; allerede døpt som: "NYE NARKOVEIEN FRA TROMSØ"
Nytraseen betyr at både Plan- og bygningsloven samt Lov om friluftslivet er satt til side. Den gamle RV860 fulgte rekken av bjørk i midten av bildet,  videre der porten i dag er plassert hvor den deretter krysset nåværende RV860. Fjellstad betrakter selvfølgelig anlegget som grovt skadeverk. Se kartet; spesielt strekningen C-D.
TEKST - FOTOS: TERJE FJELLSTAD

Her er Otto Andreassen til venstre og Bjørn Næss i ferd med å felle skog på Fjellstads private eiendom. Otto Andreassen, Vangsvik, er tidligere politianmeldt 2 ganger for skadeverk med anleggsmaskin på eiendommen. Det skjedde i 1986 og 2002. Bjørn Næss, Tromsø er bor på hemmelig adresse i Tromsø i frykt for narkomiljøet der. Selv om Kirsti Baardsen Svalestad formelt eier hytta 20, 20; er det antakelig Bjørn Næss som blir eier. Narkohandlere fra Tromsø har allerede vært flere ganger på Fjellstad for å etterspørre Bjørn Næss. Derfor kan den nye "hemmelige" adressen bli av kortvarig glede. Bjørn Næss og Kirsti Baardsen Svalestad har under sakens gang vært fullmektiger og stråmenn for hverandre.
Bildet av Bjørn Næss er tatt 28. august 2007 kl. 0958 på Fjellstads innmark like ved traseen som etter hvert ble til "DEN NYE NARKOVEIEN FRA TROMSØ". Otto Andreassen er fotografert minuttet før. 

6. september 2007

A3-RETTSOVERGREP MOT EIENDOMMEN FJELLSTAD 21, 36-37 I TRANØY

TEKST: TERJE FJELLSTAD [ARTIKKEL NR. 3].
Som vår motpart i en veistrid i retten over flere år, er det av forskjellige årsaker rasjonelt å spørre hvem Kirsti Baardsen Svalestad egentlig er. Et objektivt fyldig og korrekt svar er naturligvis ikke mulig å komme med. Men noen detaljer kan hjelpe på. Se bildet i høyre spalte på 6. september 2007 lånt fra nettstedet til Eigersund arbeiderparti.
 •  Kirsti Baardsen Svalestad eier altså en hytte 20, 20 i Tranøy et stykke inne på tjenende eiendom 20,10 tidligere eid av Aslaug Åsali, Vangsvik, men nå overført til hennes datter Greta Åsali Jensen. Historien til dette eierforholdet skal en ikke komme inn på nå.
 •  Det er likevel mye som tyder på at KBS er stråmann for Bjørn Næss, Tromsø; - men også det skal en la ligge foreløpig.
 •  Imidlertid er det et faktum at jurist Kirsti Baardsen Svalestad gjennom rettsinstansene har benyttet alle mulige midler til å få legitim adgang over innmarka til Fjellstad og til utvidet rett for å komme i forbindelse med RV860, der hvor Fjellstad gård siden 1938 har hatt sin eksklusive avkjøring. Selv om dokumentfalsk har vært et av redskapene, skal en la dette sakskomplekset ligge foreløpig.
 •  KBS har i retten vært representert ved Advokatene Rekve, Pleym & Co, Tromsø; hvor først høyesterettsadvokat Tor N Rekve og senere hans ektefelle Inger-Lise N Rekve, har vært prosessfullmektiger. Som advokater for KBS har firmaet samt de respektive prosessfullmektiger et selvstendig ansvar for at viktige eiendomsdokumenter ble holdt tilbake for retten samt at dokumentfalsk ble begått. Dette forholdet skal en senere komme tilbake til.
 •  Siden KBS har hatt stor hjelp av slekta når det gjelder å trakassere oss som eiere av Fjellstad, får man tåle at denne bakgrunnen trekkes frem. KBS har i forskjellige sammenhenger fortalt at slekta hennes kommer fra Solli og Vangsvik i Tranøy. En betydelig del har likevel vært og er bosatt i Tromsø. Kirsti Baardsen Svalestad er datter av Lajla [Pedersen] og Paulvin Baardsen som i sin tid drev Skohuset i Tromsø. Lajla Pedersen er datter til Karen [Fredriksen] og Richard Pedersen som i hovedsak var de opprinnelige eiere til hytta på 20,20. Karen Fredriksen sine foreldre Jensine Rasmussen og Fredrik Fredriksen var fra Vangsvik. Foreldrene til Richard Pedersen var Albertine Pedersen og Peder Pedersen var fra Solli. Rollene til enkelte innenfor slekta til KBS skal en komme inn på i annen sammenheng.
 •  KBS er utdannet jurist og begynte som advokat i Tromsø; noe som tydeligvis ikke kan ha funket særlig bra. Hun har senere i mange år vært tilsatt hos Fylkesmannen i Rogaland, formentlig innen helsesektoren. Hvilken stilling hun har hatt eller har der, er relativt uklart. Hun har selv i sine opplysninger variert svært mellom følgende: Underdirektør og seniorrådgiver etc. En del forhold mellom herværende sak og stillingen, skal en foreløpig la ligge.
 •  KBS er såkalt listefyll på Arbeiderpartiets liste i Egersund ved kommunevalget, og hun er kontakt for Amnesty International, gruppe 13.

 

4. september 2007

A2-RETTSOVERGREP MOT EIENDOMMEN FJELLSTAD 21, 36-37 I TRANØY

TEKST: TERJE FJELLSTAD [ARTIKKEL NR. 2].
 •  POLITIMAKT OVERRASKET FJELLSTAD SIST TIRSDAG

 •  NØYE SAMORDNET AKSJON AV SENJA TINGRETT, STATENS VEGVESEN OG POLITIET

 •  PRESTISJE FORAN LOV OG RETT

 •  SITUASJONEN SOM HENTET FRA EN POLITISTAT
Sist tirsdag opplevde eierne av Fjellstad gård at deres eiendomsrett var null verdt da Otto Andreassen med store anleggsmaskiner startet en ulovlig veibygging ved hjelp av namsmann og politi. Det ble fullstendig oversett at tvangsgjennomføringen var anket til Hålogaland lagmannsrett. Videre ble det oversett at en utvidet rett til avkjørsel på Fjellstad for Kirsti Baardsen Svalestad, gitt etter vedtak i Statens vegvesen, var klaget inn for Fylkesmannen i Troms.
Det lå tydeligvis en veldig prestisje bak overraskelsesaksjonen som var nøye planlagt av Senja tingrett, Statens vegvesen og Politiet. Situasjonen var som hentet fra en politistat. En av eierne måtte faktisk fjerne bilen fra sin egen udiskutable eiendom.

Som utgangspunkt for aksjonen og veibyggingen, hadde Kirsti Baardsen Svalestad, 15. august skrevet et brev til Fjellstad med kopi til Politiet om at gjenoppbygging ville skje i uke 35. Dette brevet var å foregripe begivenhetens gang og inneholdt flere faktiske feil. For å korrigere innholdet, kan det nevnes at retten hadde lagt opp til istandsetting av 50 meter gammel RV860 inne på tunet til Fjellstad.
Les brevet selv som Dokument 1.

 En rekke forhold ved gjennomføringen er altså anket til lagmannsretten. At Svalestad unnlot å sende kopi til Senja tingrett, viser at dette var en samordnet aksjon. Senere vil det bli vist at tingretten gjennom alle rettsinstanser på forskjellig vis har funket som partsadvokat for henne.

Både på skolen og senere har vi blitt pådyttet forestillingen om det frie demokratiske Norge.  Hva en senere har sett, er en mengde eksempler på et rettsvesen og politi som kan misbrukes  på måter vi gjerne tar avstand fra. I mer utvidet forstand er denne aksjonen et grelt eksempel på at ordet har kommet til kort overfor rå makt !

TILBAKE

12. juni 2007

 Mann slått ned på Finnsnes 2 ganger på samme dag !
Politi og legevakt involvert tilsvarende.
Anmeldelsene henlagt etter bevisets stilling !
Kan voldsmenn fritt sette andres liv og helse i fare ?
Hvor er rettsikkerheten ?

22. desember i fjor ble en mann slått ned i Finnsnes sentrum 2 ganger på samme dag av en og samme person. Den første hendelsen skjedde midt på dagen; den andre tidlig på kvelden. Etter hendelsen midt på dagen, tok den fornærmede veien til lensmannskontoret da han kom til seg selv. Etter å ha avgitt en foreløpig forklaring, ble han av politiet bedt om å søke lege hvor det ble fastslått merker etter grov vold.
Utpå kvelden skjedde det overraskende at mannen på nytt ble slått ned uten forvarsel inne på sin egen eiendom. Denne gangen maktet han kun å ringe Troms Politidistrikt hvorpå lensmannen i Lenvik straks rykket ut med 2 betjenter til voldsmannens bopel. En regner med at vedkommende ble tatt inn til avhør. Mest overrasket ble imidlertid legen da han fikk en uventet pasient tilbake. Den fornærmede skal ha hatt varige ettervirkninger samt at utslåtte tenner måtte repareres over flere måneder.
Det ble naturligvis levert skriftlige politianmeldelser  samt rapporter innhentet fra lege og tannlege bilagt fotodokumentasjon.
Den fornærmede trodde derfor ikke sine egne øyne da han forleden mottok melding fra Troms Politidistrikt hvor det heter: "Anmeldte nr. 1: Nilssen, Olaf Rune ... mistenktes forhold er henlagt etter bevisets stilling".

Under de nevnte episodene hadde voldsmannen flere ganger ropt at han skulle gjenta handlingene mange ganger senere, når det ikke var vitner til stede. Anmeldelsen ble altså henlagt formelt etter bevisets stilling, men det bør være god grunn til å reise spørsmål om rettssikkerheten, og i praksis om voldsmenn lett kan slippe unna fordi politiet kanskje ikke prioriterer vanlige folks liv og helse ! Kanskje er det også slik at politiet overlater til den enkelte fornærmede selv å reise privat straffesak ! Det siste vil i de aller fleste tilfeller være ren utopi når man vet hva advokatbistand koster.

Nærmest som et biprodukt, ble det også levert inn politianmeldelse mot en person nummer to som over lang tid har stått for legemsfornærmelser og trusler. Vedkommende har flere ganger gitt uttrykk for sitt kjennskap til betjentene ved lensmannskontoret slik at han ikke hadde noe å frykte uansett. Hvis det stemmer, har vi å gjøre med korrupsjon, verken mer eller mindre ! Det er også et faktum at han har vært politianmeldt flere ganger uten at politiet har giddet å forelegge ham noen sak. Det er vel nesten unødvendig å sitere noe av meldingen fra Troms Politidistrikt: "Anmeldte nr. 2: Thor Øyvind Kolbeinsen ... mistenktes forhold er henlagt etter bevisets stilling" .

TILBAKE 

Gisund Budstikke

TERJE FJELLSTAD
REDAKTØR

6. september 2007

A3-RETTSOVERGREP MOT EIENDOMMEN FJELLSTAD 21, 36-37 I TRANØY
FOTO: Fra nettstedet til Arbeiderpartiet, Eigersund

Kirsti Baardsen Svalestad